Vice Chancellors of State Universities

S.No Name of University Name of Vice Chancellor Date of joining Orders
1 University of Rajasthan, Jaipur Dr. R. K. Kothari 12.07.2017 F.1(40) RB/2016/139
2 Jai Narain Vyas University Jodhpur Dr. Vishnu Sharma
(Addl. Charge)
03.08.2019
(Stop Gap Arrangement)
F.2(14)RB/2017/5861
3 Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur Prof. J.P. Sharma 05.12.2016 F 3(5)RB/2009/9638
4 Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer Dr. Ram Pal Singh 06.10.2018 F26 (6)RB/2018/8019
5 University of Kota, Kota Dr.(Smt.) Neelima Singh 10.08.2018 (FN) F.32(3)RB/2017/6452
6 Maharaja Ganga Singh University, Bikaner Prof.Bhagirath Singh 04.02.2017 F 31(4)RB/2011/820
7 Jagadguru Ramandacharya Raj. Sanskrit University, Jaipur Shri Rakesh Kumar Kothari
(Addl Charge)
13.02.2018 (A.N.)
(Stop Gap Arrangement)
F 28(7)RB/2017/891
8 Vardhman Mahaveer Open University, Kota Dr.(Smt.) Neelima Singh
(Addl Charge)
17.06.2019 (A.N.)
(Stop Gap Arrangement)
F.25(5)/RB/2015/4425-4432
9 Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Raj. Ayurved Univ., Jodhpur Prof. Bhagirath Singh
(Addl. Charge)
25.03.2019 (A.N.)
(Stop Gap Arrangement)
F 30(2)RB/2015/2583
10 Rajasthan Technical University, Kota Prof. Ram Avtar Gupta
10.07.2019 F34(3) RB/2018/5111
11 Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur Dr. Raja Babu Panwar
02.02.2017 (A.N.) F33(1)RB/2005/861
12 Swami Keshvanand Rajasthan Agriculture Univ., Bikaner Dr. Vishnu Sharma
(Addl Charge)
19.12.2018 (A.N)
(Stop Gap Arrangement)
F27(5)RB/2017/9733
13  Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur Prof. J P Sharma
(Additional Charge)
10.03-2019 (A.N.)
(Stop Gap Arrangement)
F27(A)(2)RB/2015/2228
14 Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences,  Bikaner. Dr. Vishnu Sharma 09.08.2018(A.N.) F37(2)RB/2010/6043
15 Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur. Shri N Ravindra Kumar Reddy, IPS 08.03.2019 (AN)
(Stop Gap Arrangement)
 F40(1)RB/2012/2103
16 Govind Guru Tribal University, Banswara Dr. K C Sodani 19.07.2017 F42(1)RB/2012/5468
17 Pt. Deendayal Upadhyay Shekhawati University, Sikar Prof. Bhanwar Lal Sharma 22.02.2017 F43(1)RB/2012/827
18 The  Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur Prof. Ashwani Kumar Bansal
02.02.2017 F44(1)RB/2012/834
19 The Rajrishi Bhartrihari Matsya University, Alwar
Prof. Ashwani Kumar Bansal (Additional Charge)
17.06.2019
(Stop Gap Arrangement)
F45(1)RB/2012/4417-4423
20 The Rajasthan Sports University, Jhunjhunu. Shri J.C. Mohanty, IAS 25.11.2016
(Stop Gap Arrangement)
F46(1)RB/2013/9483
21 Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner
Prof. J.P. Sharma 25.03.2019 (A.N.)
(Stop Gap Arrangement)
F47(1)RB/2013/2573
22 Agriculture University, Kota Dr. (Smt.)  Neelima Singh
(Addl Charge)
13.03.2019 (A. N.)
(Stop Gap Arrangement)
F 49(1)RB/2013/2219
23 Agriculture University, Jodhpur

Prof. Bhagirath Singh

(Addl Charge)

25.03.2019(A.N.)

(Stop Gap Arrangement)

F 48(1)RB/2013/2592
24 The Rajasthan ILD Skills University, Jaipur Shri Lalit Panwar
12.07.2017 F.51(1)RB/2017/5498
25 Bikaner Technical University, Bikaner Dr. Hakam Dan  Charan 14.04.2018

F.52(1)RB/2018/2625

 

26 Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur Shri Om Thanvi 08.03.2019 (A.N.) F.53(1)RB/2019/2167-72
27 Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur